تعرفه پیامک

شما می توانید با خرید بیشتر اعتبار، تعرفه هر پیامک فارسی و انگلیسی را کاهش دهید. به عنوان مثال با خرید اعتباری معادل با ۷۰۰،۰۰۰ ریال، تعرفه هر پیامک فارسی به مبلغ ۱۴۴ ریال و تعرفه هر پیامک انگلیسی به مبلغ ۳۴۰ ریال کاهش خواهد یافت. با خرید اعتبار بیشتر کاهش تعرفه تا مبلغ تنها ۱۲۲ ریال برای هر پیامک فارسی و مبلغ ۳۱۵ ریال برای هر پیامک انگلیسی ادامه خواهد یافت. جدول تعرفه ها به همراه مبلغ شارژ مورد نیاز در جدول زیر آورده شده است :

خرید اعتبار از مبلغ (ریال)تا مبلغ(ریال)تعرفه هر پیامک فارسی(ریال)تعرفه هر پیامک لاتین(ریال)
۱۰,۰۰۰۶۹۹,۹۹۹۱۴۹۳۴۵
۷۰۰,۰۰۰۱,۴۹۹,۹۹۹۱۴۴۳۴۰
۱,۵۰۰,۰۰۰۴,۹۹۹,۹۹۹۱۳۹۳۳۵
۵,۰۰۰,۰۰۰۱۴,۹۹۹,۹۹۹۱۳۴۳۳۰
۱۵,۰۰۰,۰۰۰۲۹,۹۹۹,۹۹۹۱۲۹۳۲۵
۳۰,۰۰۰,۰۰۰۵۹,۹۹۹,۹۹۹۱۲۶۳۲۰
۶۰,۰۰۰,۰۰۰۴۹۹,۹۹۹,۹۹۹۱۲۲۳۱۵
    

 توضیحات مهم :


مبنای محاسبه هزینه های ارسال پیام کوتاه بر اساس واریزی مشتری طبق جدول فوق خواهد بود

همیشه میزان آخرین خرید مشتری درجه حساب او را تعیین می کند.

مدت زمان اعتبار شارژ انجام شده ،یکسال پس از زمان خرید شارژ می باشد.

قیمتی که در هنگام سفارش مشتری در پیش فاکتور منظور گردیده است معتبر می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس بگیرید:

  ۰۱۱۳۲۲۹۰۱۳۴
  ۰۱۱۳۲۲۹۰۱۷۴
  ۰۹۱۱۶۶۶۵۶۰۱

امتیاز شما به این صفحه :
۴/۵