تعرفه پیامک

شما می توانید با خرید بیشتر اعتبار، تعرفه هر پیامک فارسی و انگلیسی را کاهش دهید. به عنوان مثال با خرید اعتباری معادل با ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال، تعرفه هر پیامک فارسی به مبلغ ۲۰۰ ریال و تعرفه هر پیامک انگلیسی به مبلغ ۵۸۰ ریال کاهش خواهد یافت. با خرید اعتبار بیشتر کاهش تعرفه تا مبلغ تنها ۱۶۵ ریال برای هر پیامک فارسی و مبلغ ۴۸۰ ریال برای هر پیامک انگلیسی ادامه خواهد یافت. جدول تعرفه ها به همراه مبلغ شارژ مورد نیاز در جدول زیر آورده شده است :

خرید اعتبار از مبلغ (ریال)تا مبلغ(ریال)تعرفه هر پیامک فارسی(ریال)تعرفه هر پیامک لاتین(ریال)
۱۰,۰۰۰۹۹۹,۹۹۲۱۵۶۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰۲,۹۹۹,۹۹۲۰۰۵۸۰
۳,۰۰۰,۰۰۰۱۴,۹۹۹,۹۹۹۱۸۸۵۶۰
۱۵,۰۰۰,۰۰۰۲۹,۹۹۹,۹۹۹۱۷۸۵۳۰
۳۰,۰۰۰,۰۰۰۵۹,۹۹۹,۹۹۹۱۷۰۵۰۰
۶۰,۰۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۶۵۴۸۰
۲۰۰،۰۰۰،۰۰به بالامذاکرهمذاکره

توضیحات مهم :

مبنای محاسبه هزینه های ارسال پیام کوتاه بر اساس واریزی مشتری طبق جدول فوق خواهد بود

با توجه به بند «ز» تبصره «۱۵» قانون بودجه سال ۹۹ مصوب مجلس محترم شورای اسلامی، از تاریخ ۹۹/۱/۱ به تعرفه هر پیامک ارسالی، مبلغ ١٠ ریال افزوده می‌گردد

همیشه میزان آخرین خرید مشتری درجه حساب او را تعیین می کند.

مدت زمان اعتبار شارژ انجام شده ،یکسال پس از زمان خرید شارژ می باشد.

قیمتی که در هنگام سفارش مشتری در پیش فاکتور منظور گردیده است معتبر می باشد.

در صورتی که از سمت اپراتور ها افزایشی در قیمت پیامک ها صورت پذیرد تعرفه پیامک ها تغییر خواهند کرد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس بگیرید.

۰۱۱۳۲۲۹۰۱۳۴
۰۱۱۳۲۲۹۰۱۷۴
۰۹۱۱۶۶۶۵۶۰۱
امتیاز شما به این صفحه :
۴/۵