تعرفه پیامک

شما می توانید با خرید بیشتر اعتبار، تعرفه هر پیامک فارسی و انگلیسی را کاهش دهید. به عنوان مثال با خرید اعتباری معادل با ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال، تعرفه هر پیامک فارسی به مبلغ ۱۴۹ ریال و تعرفه هر پیامک انگلیسی به مبلغ ۳۴۰ ریال کاهش خواهد یافت. با خرید اعتبار بیشتر کاهش تعرفه تا مبلغ تنها ۱۲۳ ریال برای هر پیامک فارسی و مبلغ ۳۲۰ ریال برای هر پیامک انگلیسی ادامه خواهد یافت. جدول تعرفه ها به همراه مبلغ شارژ مورد نیاز در جدول زیر آورده شده است :

خرید اعتبار از مبلغ (ریال)تا مبلغ(ریال)تعرفه هر پیامک فارسی(ریال)تعرفه هر پیامک لاتین(ریال)
۱۰,۰۰۰ ۹۹۹,۹۹۱۵۹۳۴۵
۱,۰۰۰,۰۰۰۲,۹۹۹,۹۹۱۴۹۳۴۰
۳,۰۰۰,۰۰۰۱۴,۹۹۹,۹۹۹۱۴۰۳۳۵
۱۵,۰۰۰,۰۰۰۲۹,۹۹۹,۹۹۹۱۳۳۳۳۰
۳۰,۰۰۰,۰۰۰۵۹,۹۹۹,۹۹۹۱۲۷۳۲۵
۶۰,۰۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۲۳۳۲۰
۲۰۰،۰۰۰،۰۰به بالامذاکرهمذاکره

 توضیحات مهم :

مبنای محاسبه هزینه های ارسال پیام کوتاه بر اساس واریزی مشتری طبق جدول فوق خواهد بود

  • با توجه به بند «ز» تبصره «۱۵» قانون بودجه سال ۹۹ مصوب مجلس محترم شورای اسلامی، از تاریخ ۹۹/۱/۱ به تعرفه هر پیامک ارسالی، مبلغ ١٠ ریال افزوده می‌گردد

همیشه میزان آخرین خرید مشتری درجه حساب او را تعیین می کند.

مدت زمان اعتبار شارژ انجام شده ،یکسال پس از زمان خرید شارژ می باشد.

  قیمتی که در هنگام سفارش مشتری در پیش فاکتور منظور گردیده است معتبر می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس بگیرید.

  ۰۱۱۳۲۲۹۰۱۳۴
  ۰۱۱۳۲۲۹۰۱۷۴
  ۰۹۱۱۶۶۶۵۶۰۱

امتیاز شما به این صفحه :
۴/۵