تعرفه پیامک

شما می توانید با خرید بیشتر اعتبار، تعرفه هر پیامک فارسی و انگلیسی را کاهش دهید. به عنوان مثال با خرید اعتباری معادل با ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال، تعرفه هر پیامک فارسی به مبلغ ۴۰۵ ریال و تعرفه هر پیامک انگلیسی به مبلغ ۸۲۰ ریال کاهش خواهد یافت. با خرید اعتبار بیشتر کاهش تعرفه تا مبلغ تنها ۳۴۰ ریال برای هر پیامک فارسی و مبلغ ۷۰۰ ریال برای هر پیامک انگلیسی ادامه خواهد یافت. جدول تعرفه ها به همراه مبلغ شارژ مورد نیاز در جدول زیر آورده شده است :

ارژ مورد نیاز در جدول زیر آورده شده است :

خرید اعتبار از مبلغ (ریال) تا مبلغ(ریال) تعرفه هر پیامک فارسی(ریال) تعرفه هر پیامک لاتین(ریال)
۲۰۰,۰۰۰ ۴,۹۹۹,۹۹۹ ۹۹۰ ۱۹۹۰
۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹,۹۹۹,۹۹۹ ۹۵۰ ۱۹۰۰
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹,۹۹۹,۹۹۹ ۹۰۰ ۱۸۰۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۹,۹۹۹,۹۹۹ ۸۵۰ ۱۷۰۰
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۹,۹۹۹,۹۹۹ ۸۰۰ ۱۶۰۰
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹۹,۹۹۹,۹۹۹ ۷۵۰ ۱۵۰۰
۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ به بالا مذاکره مذاکره
       

توضیحات مهم :

مبنای محاسبه هزینه های ارسال پیام کوتاه بر اساس واریزی مشتری طبق جدول فوق خواهد بود

طبق بند ی تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ، از تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱ ، عوارض ارسال هر پیامک ۳۰ ریال می باشد.

همیشه میزان آخرین خرید مشتری درجه حساب او را تعیین می کند.

مدت زمان اعتبار شارژ انجام شده ،یکسال پس از زمان خرید شارژ می باشد.

قیمتی که در هنگام سفارش مشتری در پیش فاکتور منظور گردیده است معتبر می باشد.

در صورتی که از سمت اپراتور ها افزایشی در قیمت پیامک ها صورت پذیرد تعرفه پیامک ها تغییر خواهند کرد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس بگیرید.

۰۱۱۳۲۲۹۰۱۳۴
۰۱۱۳۲۲۹۰۱۷۴
۰۹۱۱۶۶۶۵۶۰۱

امتیاز شما به این صفحه :
۴/۵