شماره حساب های ما

لیست شماره حساب های شرکت :

  1. شماره حساب ۱-۱۲۸۷۸۲۳-۸۱۰-۹۴۲۱ نزد بانک سامان به نام شرکت ترز رایان افزار
  2. شماره حساب  ۳۶۵۱۵۱۸۰۲۶ نزد بانک ملت به نام شرکت ترز رایان افزار 
  3. شماره کارت  ۶۱۰۴۳۳۷۷۷۰۰۷۹۹۶۸ نزد بانک ملت به نام شرکت ترز رایان افزار
  4. شماره حساب ۰۱۰۸۴۱۷۲۱۹۰۰۰ نزد بانک ملی به نام شرکت ترز رایان افزار
  5. شماره  کارت  ۶۰۳۷۹۹۱۱۹۹۵۱۴۶۴۱ نزد بانک ملی به نام شرکت ترز رایان افزار