فیلم آمورشی ثبت نام
011-322 90 134 - 011-322 90 174       Info@Trez.Ir
ثبت نام رایگان در سامانه پیامک ترز   ورود به سامانه پیامک ترز

لیست شماره حساب های شرکت :

  1. شماره حساب 1-1287823-810-9421 نزد بانک سامان به نام شرکت ترز رایان افزار
  2. شماره حساب  3651518026 نزد بانك ملت به نام شركت ترز رايان افزار 
  3. شماره کارت  6104337770079968 نزد بانک ملت به نام شرکت ترز رایان افزار
  4. شماره حساب 0108417219000 نزد بانک ملی به نام شركت ترز رايان افزار
  5. شماره  کارت  6037991199514641 نزد بانک ملی به نام شركت ترز رايان افزار